ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
"Μην μελετάς απλά την Ιστορία. Ζήσε την!"
Καταστατικό
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

     Του εις Θεσσαλονίκην εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ".

ΑΡΘΡΟΝ 1ον: ΙΔΡΥΣΙΣ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΔΡΑ
Ιδρύεται εις Θεσσαλονίκην Σωματείον υπό την επωνυμίαν "Ελληνικός Σύλλογος Φίλων Ιστορίας και Παιχνιδιών Στρατηγικής" με έδρα την Θεσσαλονίκην. Η αλλαγή έδρας επιτρέπεται μόνον με αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου, η οποία συγκαλείται ειδικώς προς τον σκοπόν αυτόν και κατά την οποίαν απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των μελών και σύμφωνος απόφασις των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου είναι: α) Η ανάπτυξις και η διάδοσις των παιχνιδιών Στρατηγικής, β) Η μελέτη της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας και η μελέτη των στρατηγικών και τακτικών δυνατοτήτων κάθε εποχής, γ) ενίσχυσις της φιλίας, η ανάπτυξις του πνεύματος ευγενούς άμιλλας και συνεργασίας μεταξύ των μελών καθώς και η ψυχαγωγία αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ
Ο Σκοπός του Σωματείου επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο θα εκρίνετο πρόσφορο και κατάλληλο από τις εκάστοτε Διοικήσεις κατά τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Ειδικότερον, ο Σκοπός του Σωματείου επιδιώκεται : α) Δια της λειτουργίας γραφείων και εντευκτηρίου προς παροχήν δυνατότητας συναντήσεως των μελών. β) Διά της οργανώσεως και πραγματοποιήσεως διαγωνισμών, ομιλιών, προβολών και άλλων εκδηλώσεων. γ) Δια της συνεργασίας με Σωματεία της Ελλάδος ή του Εξωτερικού έχοντα τον αυτόν ή συναφή σκοπόν.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον: ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
Το Σωματείον έχει οικονομικήν και διοικητικήν αυτοτέλειαν εις την λειτουργίαν του, η οποία και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της κείμενης περί Σωματείων Νομοθεσίας. Απαγορεύεται απολύτως επέμβασις άλλου Σωματείου ή Νομικού Προσώπου εις την αυτονομίαν αυτήν, τυχόν δε επιχειρούμενη τοιαύτη επέμβασις, υποχρεωτικώς και πάντοτε απορρίπτεται υπό της εκάστοτε Διοικήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1) Πόροι του Σωματείου είναι: α) τα ποσά τα προερχόμενα από εγγραφές, συνδρομές ή άλλες εισφορές των μελών. β) Δωρεές ή διαθήκες. Δωρεές όμως ή διαθήκες οι οποίες υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν τους σκοπούς του δεν γίνονται αποδεκτές. γ) Οι Κρατικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές επιχορηγήσεις. δ) Κάθε άλλη είσπραξις προερχόμενη από νόμιμη αιτία.
2) Η ακίνητος περιουσία του Σωματείου αποκτάται μεταβιβάζεται ή πωλείται δια λογαριασμόν τούτου, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

3) Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνον κατόπιν δικαιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταχωρίζεται εις τα πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
4) Κληροδοσίαι και δωρεαί υπό τρόπον γίνονται δεκταί με έγκρισιν της Συνελεύσεως των μελών, η οποία περέχεται με πλειοψηφία του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον των μελών του Σωματείου.
5) Κληρονομιές καταλοιπόμενες εις το Σωματείον γίνονται δεκτές επ' ωφελεία απογραφής.
6) Οι δωρεές προς το Σωματείον γίνονται επωνύμως.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον: ΜΕΛΗ
Μέλη του Σωματείου εγγράφονται Έλληνες πολίται, οι οποίοι αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου και συμβάλλουν στην ευόδωσιν αυτών.
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται εις τακτικά και επίτιμα.
ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη δύνανται να εγγραφούν Έλληνες πολίται, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το δέκατον όγδοον (18ον) έτος της ηλικίας των, οι οποίοι αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και επιθυμούν να συμβάλλουν εις την πραγμάτωσιν των σκοπών του Σωματείου.
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη του Σωματείου ανακυρήσσονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως όσοι προσέφεραν, κατά την κρίσιν της, εξαιρετικάς υπηρεσίας δια την εν γένει ανάπτυξιν και προαγωγήν των σκοπών του Σωματείου.
Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1) Δια να εγγραφεί τις μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει έγγραφον αίτησιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, δια της οποίας να ζητά την εγγραφήν του εις το Μητρώον των μελών και να δηλώνει ότι : α) είναι Έλλην πολίτης, β) έχει συμπληρώσει το δέκατον όγδοο (18ον) έτος της ηλικίας του και γ) αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, συγχρόνως δε να καταβάλλει και το καθορισμένο δικαίωμα εγγραφής. Η κατά τα άνω υποβαλλόμενη αίτησις προσυπογράφεται υπό δύο (2) τακτικών μελών του Σωματείου, τα οποία συνηγορούν υπέρ της εγγραφής.
2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον εγκρίνει την αίτησιν, με απόφασίν του λαμβανομένην κατά πλειοψηφία, εγγράφει το νέον μέλος εις το Σωματείον, άλλως απορρίπτει την αίτησιν εγγραφής. Εάν η αίτησις απορριφθεί παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αιτών δύναται να προσφύγει εις την πρώτην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν του Σωματείου, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς περί της αποδοχής ή μη του αιτούντος ως μέλους του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1) Τα τακτικά μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικώς εις το Ταμείον του Σωματείου α) εφ' άπαξ ποσόν ως δικαίωμα εγγραφής και β) μηνιαίαν συνδρομήν. Τα ποσά αυτά καθορίζονται εκάστοτε δι' αντιστοίχων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και δύνανται να αυξομειώνονται αναλόγως των κρατουσών οικονομικών συνθηκών, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν επίσης εκτάκτους εισφοράς, οι οποίες όμως καθορίζονται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, προς επιτυχίαν των υπό του Σωματείου επιδιωκωμένων σκοπών. Αι εκάστοτε αυταί εισφοραί δεν δύνανται να υπερβαίνουν κατ' έτος το διπλάσιο της ετήσιας εκ συνδρομών εισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 9ον: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:
 α) Να συμβάλλουν ενεργώς εις την ευόδωσιν του σκοπού του Σωματείου.
 β) Να συμμορφώνονται εις τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς καθώς και εις τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 γ) Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής, την μηνιαίαν εισφοράν τους, ως και κάθε εισφοράν επιβαλλόμενην υπο της Γενικής Συνελεύσεως.
 δ) Να αποκαθιστούν οιαδήποτε υλικήν ζημίαν τυχόν προξενήσουν εις περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου.
 ε) Μέλη του Σωματείου καθ' οιονδήποτε τρόπο μη ταμειακώς εντάξει, στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 10ον: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1) Όλα τα μέλη του Σωματείου τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται:
 α) χρήσιν των χώρων του Σωματείου όπως καθορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς,
 β) συμμετοχή εις τας εκδηλώσεις του Σωματείου,
 γ) παρουσία εις την Γενική Συνέλευσιν.
2) Μόνον τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
 α) να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή πάσης άλλης Επιτροπής ή οργάνου της Διοικήσεως του Σωματείου.
 β) να ψηφίζουν εις τας Γενικάς Συνελεύσεις επί παντός τιθεμένου προς ψήφισιν ζητήματος, αφορώντος τους σκοπούς του Σωματείου.
 γ) να ελέγχουν τας πράξεις της Διοικήσεως κατ' αυτάς και
 δ) να λαμβάνουν μέρος εις τας αρχιαιρεσίας του Σωματείου.
3) Όλα τα επίτιμα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.
4) Τα επίτιμα μέλη δύνανται να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Δεν δύνανται επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γενικώς ως όργανα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 11ον: ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΜΕΛΩΝ
 α) Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο οποτεδήποτε θελήσει. Προς τούτο οφείλει να υποβάλλει αίτησιν περι διαγραφής του εκ του Μητρώου μελών και υποχρεούται να καταβάλλει τυχόν καθυστερουμένας ταμειακάς του υποχρεώσεις, μέχρι και της ημέρας της διαγραφής του.
 β) Μέλη καθ' οιονδήποτε τρόπο εξελθόντα του Σωματείου, ουδέν απολύτως δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου έχουν ή αποκτούν.

ΑΡΘΡΟ 12ον: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
α) Μέλος το οποίον καθυστερεί την συνδρομή του πέραν των τριών (3) μηνών, μετέχει μεν των Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχει όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στερείται επίσης του δικαιώματος παροχής ψήφου εμπιστοσύνης ή μη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Επίσης στερείται και του δικαιώματος ψηφοφορίας επί οιουδήποτε προς ψηφοφορία τιθεμένου θέματος ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
 β) Κάθε μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του και τις λοιπές οφειλές του επί εξάμηνο και πλέον, διαγράφεται της δυνάμεως των μελών, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίον δύναται να επανεγγράψει με αίτησή του εφ' όσον καταβάλλει το σύνολο των καθυστερουμένων πάσης φύσεως οφειλών του προς το Σωματείον.
γ) Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά εις τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου, ή παρεμβάλλει προσκώμματα εις την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπειαν και τα συμφέροντα του Σωματείου, διαγράφεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφασις της διαγραφής του τίθεται ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς επί του θέματος της διαγραφής.

ΑΡΘΡΟ 13ον: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α) Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικόν Συμβούλιον το οποίο εκλέγεται ετησίως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των τακτικών μελών του Σωματείου, επί τούτου συγκαλουμένης δια μυστικής ψηφοφορίας. Το άνω εκλεγόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις συνεδρίασιν, επιμελεία του πλειοψηφίσαντος μέλους, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γενικόν Γραμματέαν, Αναπληρωτήν Γενικό Γραμματέα και Ταμίαν του Συλλόγου.
β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει νομίμως, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται εις το βιβλίον Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συνεδριάζει τακτικώς μεν μία (1) φορά κατά μήνα, εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου δι' εγγράφου αιτήσεώς τους, εις την οποίαν πρέπει να ανγράφονται τα προς συζήτησιν θέματα. 

Σαν σήμερα..

1986 : Το διαστημικό όχημα "Τσάλεντζερ" καταστρέφεται από έκρηξη στην κύρια δεξαμενή καυσίμων του 73 δευτερόλεπτα μετά την ακτόξευσή του από το διαστημικό κέντρο Κέννεντυ.


2003 : O Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζώρτζ Μπούς, υπερασπιζόμενος την απόφασή του να εισβάλλει στο Ιράκ, δηλώνει στην Γερουσία οτι ο Σαντάμ είχε αγοράσει "σημαντικές ποσότητες ουρανίου από την Νότιο Αφρική".


Εμφάνιση όλων

Επισκέπτες

Έχουμε 1 επισκέπτη online
Eπισκέπτες από τις 1/9/2008: 53159