ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
"Μην μελετάς απλά την Ιστορία. Ζήσε την!"
Καταστατικό

δ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής (1ετής), αρχίζει δε την 1ην Οκτωβρίου και λήγει την 30ήν Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογής του. Μέχρι της εκλογής ή του διορισμού νέας Διοικήσεως και αναλήψεως υπ' αυτής των καθηκόντων της, η παλαιά εξακολουθεί να διαχειρίζεται τας υποθέσεις του Σωματείου.
ε) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολογήτως επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματος του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται υπό του κατά σειρά αναπληρωματικού. Η αντικατάστασις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκει στην δικαιοδοσία της Γενικής Συνελεύσεως και γίνεται σε περιπτώσεις βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων του, ανικανότητας διοικήσεως κ.λ.π.
στ) Κενές θέσεις συμβούλων, δημιουργηθείσες δι' οιονδήποτε λόγον συμπληρώνονται δια των εκλεγμένων αναπληρωματικών, κατά την σειράν της εκλογής των. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, καλείται η Γενική Συνέλευσις των μελών του Σωματείου, η οποία εκλέγει τα ελλείποντα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων λήγει εν πάσει περιπτώσει μετά της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Οι ιδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέως και Ταμίου, απαγορεύεται να συμπίπτουν εις το αυτό πρόσωπο.
η) Διάφοροι δαπάναι γενόμενοι υπό των μελών της Διοικήσεως του Σωματείου, δι' εντεταλμένας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποθέσεις του Σωματείου βαρύνουν το σωματείο και εγκρίνονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και καθορίζει το ύψος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ον: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς δια των οποίων θα καθορίζονται λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Σωματείου, ως και η λεπτομερειακή ρύθμισις του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών και της λειτουργίας του Σωματείου και όλων των τμημάτων αυτού. Οι Κανονισμοί αυτοί δεν δύνανται να τροποποιούν ή να καταργούν διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15ον: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον:
 α) Διαχειρίζεται και διευθύνει τις εν γένει υποθέσεις του Σωματείου. Προγραμματίζει και κατευθύνει τας εργασίας αυτού.
 β) Αποφασίζει περί της λήψεως παντός μέτρου καταλλήλου δια την εκπλήρωσιν των σκοπών του. Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς.
 γ)Αποφασίζει περί των λοιπών ανατιθεμένων εις αυτό δια του Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως θεμάτων.
 δ) Συντάσσει τον απολογισμόν της διαχειρίσεως του παρελθόντος διαχειριστικού έτους και τον προϋπολογισμόν του επόμενου έτους και υποβάλλει τούτους προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικής Συνέλευσιν.
 ε) Καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν των Γενικών Συνελεύσεων.
 στ) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους του Σωματείου.
 ζ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον ήθελε κρίνει οτι τούτο θα συνέβαλλε εις την καλυτέραν πραγμάτωσιν των σκοπών του Σωματείου, δύναται να αναθέσει αφ' ενός την άσκησιν συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού εις εν ή πλείονα εκ των μελών του, αφ' ετέρου δε την εκτέλεσιν ειδικών έργων εις εν ή πλείονα εκ των μελών του Σωματείου.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
 α) Εκπροσωπεί το Σωματείο εις όλας αυτού τας σχέσεις και διαφοράς, υποχρεούται δε να γνωστοποιεί εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τις εκάστοτε ενέργειές του.
 β) Συγκαλεί, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 γ) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 δ) Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει την διαχείρισιν του Ταμίου προς τον οποίον, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δίδει εντολή δια πάσαν δαπάνην.
 ε) Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως κάθε έγγραφο του Σωματείου.
 στ) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά εις τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυόμενου ο Πρεσβύτερος των Συμβούλων.
3) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο, εις όλα εν γένει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτού.
4) Ο Γενικός Γραμματεύς:
 α) Διενεργεί την αλληλογραφίαν του Σωματείου, υπογράφει μετά του Προέδρου κάθε εξερχόμενον έγγραφον, τηρεί το Μητρώο των μελών, φυλάσσει τα αρχεία και την Σφραγίδαν του Σωματείου και καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερήσιαν διάταξιν κάθε συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 β) Τηρεί το βιβλίον περιουσίας του Σωματείου, εις το οποίον καταχωρούνται όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία αυτού, τα έπιπλα, τα σκεύη και λοιπά αντικείμενα του Σωματείου και ενημερώνει τούτο ανελλιπώς.
 γ) Επιμελείται της τηρήσεως των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και της τηρήσεως και συνεχούς ενημερώσεως όλων των λοιπών, πλήν αυτών του Ταμείου, βιβλίων του Σωματείου.
5) Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Γενικόν Γραμματέα, εις όλα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα συτού.
6) Ο Ταμίας:
 α) Κρατάει τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου.
 β) Εισπράττει με διπλοτύπους αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδαν του Σωματείουκαι την υπογραφήν του εισπράττοντος, τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα του Σωματείου.
 γ) Επίσης ενεργεί όλες τις πληρωμές, βάσει ενταλμάτων, εκδιδομένων, εκδιδομένων μετ' έγκρισιν της σχετικής δαπάνης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένον υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως και σφραγισμένων δια της σφραγίδος του Σωματείου.
 δ) Υποχρεούται να καταθέσει εις Τράπεζαν ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον επ' ονόματι του Σωματείου, τα εισπραττόμενα χρήματα, πλήν ενός ποσού το οποίον καθορίζεται εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλόγως των τρεχουσών δαπανών.
 ε)Η ανάληψις χρημάτων εκ των κατατιθεμένων εις την Τράπεζαν ή το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον ενεργείται υπό του Ταμίου, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγράφως.
 στ) Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει εις την διάθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής προς έλεγχον, το Ταμείον του Σωματείου οσάκις τούτο ήθελε κριθεί αναγκαίον.
 ζ) Μεριμνά δια την κανονικήν είσπραξιν των συνδρομών των μελών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικόν Συμβούλιον περί των καθυστερούμενων τοιούτων.
 η) Τον Ταμίαν απόντα ή κωλυόμενον, αναπληρώνει έτερον υπ' αυτού και υπ' ευθύνη του υποδεικνυόμενον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν περιπτώσει ελλείψεως τοιαύτης υποδείξεως, τον αναπληρωτήν του Ταμίου ορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1) Η Γενική Συνέλευσις των μελών, αποτελεί το ανώτατον όργανο του Σωματείου, αποφασίζει δε εφ' όλων γενικώς των υποθέσεων τούτου και ασκεί την ανώτατην εποπτείαν αυτού. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο εκλεγησόμενος Πρόεδρος, δια ψηφοφορίας των παρισταμένων μελών.
2) Η Γενική Συνέλευσις αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις είναι δύο ετησίως και συγκαλούνται κατά τους μήνας Μάρτιον και Σεπτέμβριον προς ακρόασιν της Διοικήσεως, η οποία υποχρεούται να εκθέσει τα κατά την διαρεύσασα περίοδον πεπραγμένα αυτής. Κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν του μηνός Μαρτίου, η Διοίκησις υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκρισιν τον απολογισμόν της ληξάσης δωδεκαμήνου περιόδου και τον προϋπολογισμόν της επόμενης.
3) Προκειμένου να συγκληθεί Γενική Συνέλευσις, πρέπει απαραιτήτως να δημοσιευθεί σχετική πρόσκλησις προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών εις μίαν τουλάχιστον των εις Θεσσαλονίκη εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς τοιαύτη εις ένα έκαστον των εγγεγραμένων τακτικών μελών, οσαύτως πέντε (5) από της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την τοιαύτην πρόσκλησιν ή δημοσίευσιν, πρέπει να ορίζεται: α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, β) τα προς συζήτησιν θέματα και γ) εάν η καλούμενη Συνέλευσις είναι η πρώτη ή η δευτέρα και τον δια την απαρτία απαιτούμενον αριθμόν μελών. Δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις δύναται να γίνει μία δημοσίευσις ή να αποσταλεί μία πρόσκλησις εις τα μέλη.
4) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται το ήμισυ (1/2) και πλέον ενός (1) των μελών, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει. Εάν δεν γίνει απαρτία, καλείται εκ νέου εντός προθεσμίας οκτώ (8) το πολύ ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης Συνελεύσεως. Κατ' αυτήν η Συνέλευσις ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως, οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. Προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτησιν δεν επιτρέπεται να γίνει εις την δημοσίευσιν ή την πρόσκλησιν δια δευτέραν Γενικήν Συνέλευσιν.
5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών και είναι άκυροι αν η συνέλευσις δεν είχε απαρτία. Απόφασις επί θέματος μη αναγραφέντος εις την δημοσίευσιν ή την πρόσκλησιν είναι άκυρος. Η απόφασις δύναται να ληφθεί και άνευ συγκλήσεως της Συνελεύσεως των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσίν των επί θέματός τινός.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται οποτεδήποτε, είτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οσάκις τούτο ήθελε ζητηθεί κατόπιν εγγράφου αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς εντάξει τακτικώνμελών του Σωματείου. Εις την αίτησιν υποχρεωτικώς αναγράφονταιτα προς συζήτησιν θέματα.
2) Εις την περίπτωσιν υποβολής της αιτήσεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών εντός προθεσμίας δεκα πέντε (15) ημερών, από της υποβολής της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά δια την λειτουργίαν των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Εις την Γενικήν Συνέλευσιν, πέραν των κατά Νόμον και εις το παρόν Καταστατικόν αναγραφομένων θεμάτων, ανήκουν και οι εξής αρμοδιότητες:
 α) Η εκλογή του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 β) Η έγκρισις των εκθέσεων πεπραγμένων καθώς και των ετήσιων διαχειριστικών απολογισμών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 γ) Η έγκρισις των ετησίων εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 δ) Η έγκρισις των ετησίων προϋπολογισμών.
 ε) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης.
 στ) Η ανάκλησις, αντικατάστασις και διαγραφή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Σαν σήμερα..

1941 : Συνολικά 300 Ευέλπιδες της Ιης και ΙΙας τάξεως αναχωρούν αυτοβούλως από την Αθήνα για την Κρήτη δια μέσω της Πελοποννήσου, έχοντας μαζύ τους την Σημαία της σχολής.


1941 : Αρχίζει από την νύκτα 24/25 Απριλίου η δια θαλάσσης αποχώρηση του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος από την Ελλάδα - Πόρτο Ράφτη, Μέγαρα, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Μήλο - προς Κρήτη και Αίγυπτο. Συνολικά εκκενώθηκαν 50.000 περίπου άνδρες (συνολικές απώλειες 12.000) εκ των οποίων 27.000 περίπου μεταφέρθηκαν στην Κρήτη και οι υπόλοιποι στην Αίγυπτο.


Εμφάνιση όλων

Επισκέπτες


Eπισκέπτες από τις 1/9/2008: 23118