ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
"Μην μελετάς απλά την Ιστορία. Ζήσε την!"
Καταστατικό

 ζ) Η επικύρωσις διαγραφής μελών του Σωματείου.
 η) Η τροποποίησις του Καταστατικού του Σωματείου.
 θ) Η διάλυσις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1) Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου ενεργούνται εις την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν των μελών, η οποία πραγματοποιείται κατά μήνα Σεπτέμβριον εκάστου έτους προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας και αυτοπροσώπως υπό των μελών του Σωματείου.
2) Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον και υπό την εποπτείαν Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία εκλέγεται δι' ονομαστικής κλήσεως εις την αυτήν Γενικήν Συνέλευσιν. Τα μέλη εκλέγουν δι' ενός ψηφοδελτίου πέντε (5) συμβούλους και τρείς (3) αναπληρωματικούς δια το Διοικητικόν Συμβούλιον. Κατά την αυτήν Γενικήν Συνέλευσιν και δια του αυτού ψηφοδελτίου εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή μεθ' ενός αναπληρωματικού, δια το αυτό χρονικό διάστημα, η οποία ασκεί τον έλεγχο της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Οι υποψήφιοι δια το αξίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν αιτήσεις προς το Διοικητικόν Συμβούλιον μέχρι της προηγουμένης της συνελεύσεως ημέρας, ο δε Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων εις την Συνέλευσιν.
4) Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει σταυρό προτιμήσεως εις εν (1) έως πέντε (5) ονόματα υποψηφίων δια το Διοικητικόν Συμβούλιον και έν (1) έως τρία (3) δια την Εξελεγκτική Επιτροπή.
5) Ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι πέντε πρώτοι εις αριθμόν ψήφων υποψήφιοι και ως τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι πρώτοι τρείς. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας γίνεται κλήρωσις. Οι τρείς πρώτοι επιλαχόντες δια το Διοικητικόν Συμβούλιον και ο ένας δια την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη αντιστοίχως και καλύπτουν τας θέσεις των τακτικών μελών όταν αυτά αποχωρήσουν. Εκλογή υποψηφίου ως τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλείει την εκλογή του ως μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται εις τριμελή εκ μελών του Σωματείου Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
2) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμίου, ιδία δε επιβλέπει εάν αυταί συμφωνούν με τας διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις διατάξεις της Γενικής Συνελεύσεως. Δικαιούται δε να προβαίνει οποτεδήποτε εις την εξέτασιν και τον των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου και να ζητεί την επίδειξιν του περιεχομένου του Ταμίου.

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβέλλει εις την Γενικής Συνέλευσιν έκθεσιν επί του διενεργηθέντος υπ' αυτής διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου ενεργούνται υπό την εποπτείαν τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
2) Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά δια την τήρησιν της τάξεως, εποπτεύει όπως οι αρχαιρεσίες και οι εκλογές διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού επί τη βάσει του Μητρώου των μελών του Σωματείου και αποφαίνεται προσωρινώς επί πάσης τυχόν αμφισβητήσεως και υποβαλλομένης ενστάσεως.
3) Περι της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος τούτων, η Εφορευτίκή Επιτροπή καταρτίζει πρακτικόν εις το οποίον επισυνάπτει ονομαστικόν κατάλογον των ψηφισάντων μελών. Το Πρακτικόν υπογράφεται υπό πάντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται υπό του Προέδρου αυτής εις την Διοίκησιν του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον: ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Δια την καλυτέραν και πληρεστέραν αντιμετώπισιν του συνόλου των θεμάτων και προβλημάτων του Σωματείου, την περαιτέρω ανάπτυξιν και ευόδωσιν των σκοπών αυτού, το Διοικητικόν Συμβούλιον διατηρεί το δικαίωμα οπως συνιτά παρ' αυτώ διαφόρους ολιγομελείς Επιτροπάς (από τρία έως πέντε μέλη εκάστη επιτροπή).
Τα μέλη των επιτροπών αυτών δύνανται να προέρχονται εκ μελών του Σωματείου. Τας επιτροπάς διορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου, δια θητείαν ενός (1) έτους, η οποία θητεία ανεξαρτήτως χρόνου διορισμού, λήγει εν πάσει περιπτώσει κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας του διορίσαντος αυτάς Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι επιτροπές σκοπόν έχουν την παροχήν βοήθειας προς το Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου και εκάστη εις τον Τομέα της δραστηριότητός της.
Εκάστη των Επιτροπών συγκαλείται και συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτής. Κατά τας συνεδριάσεις εκάστης των Επιτροπών καλείται υποχρεωτικώς και παρίσταται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εισηγήσεις των ανωτέρω Επιτροπών είναι συμβουλευτικές και όχι υποχρεωτικές δια το Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον
Η εξάρτησις του Σωματείου εκ πολιτικού κόμματος ή η ανάμειξίς του σε ενέργειες που επιδιώκουν αμέσως ή εμμέσως πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικόν του Σωματείου τροποποιείται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. Δια την λήψην της εν λόγω αποφάσεως συγκαλείται ειδικώς προς τούτο Γενική Συνέλευσις των μελών κατά την οποίαν απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων. Προς λήψιν αποφάσεων περί μεταβολής των σκοπών του Σωματείου, απαιτείται η συναίνεσις απάντων των μελών. Η συναίνεσις των απόντων δίδεται εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 25ον: ΔΙΑΛΥΣΙΣ
1) Το Σωματείον διαλύεται κατά πάντα χρόνον, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του. Διά την λήψιν της προς τούτο αποφάσεως απαιτείται η ίνεσις πάντων των μελών. Η συναίνεσις των απόντων δίδεται εγγράφως.
2) Το σωματείο διαλύεται εις περίτπωσιν κατά την οποία αριθμεί λιγώτερα από δέκα (10) μέλη.
3) Διαλυομένου του Σωματείου καθ' οιονδήποτε τρόπον, η περιουσία αυτού εις χρήματα, χρεώγραφα, κινητά ή ακίνητα και πάσης άλλης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του, περιέρχεται εις τον Σϋλλογον Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείον έχει ιδίαν σφραγίδα, η οποία φέρει τα αρχικά "Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ." έτος ιδρύσεως 1992 και το διακριτικό του σήμα.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον: ΛΑΒΑΡΟ-ΣΗΜΑ
1) Το Σωματείον έχει ίδιον σήμα. Την απεικόνισιν του σήματος θα αποφασίσει το πρώτο Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου. Το σήμα τροποποιείται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. Δια την λήψιν της εν λόγω αποφάσεως συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις, κατά την οποίαν απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟΝ 28ον
Παν ότι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος Καταστατικού και των συνταχθησομένων εσωτερικών κανονισμών, ρυθμίζεται υπό του Νόμου, εν σιωπή δε τούτου δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών τηρουμένων εν πάσει περιπτώσει των ισχυουσών διατάξεων των κειμένων Νόμων.

ΑΡΘΡΟΝ 29ον
Το παρόν καταστατικόν περιέχον άρθρα είκοσι εννέα (29) ενεκρίθη κατ' άρθρον και εις το σύνολό του κατά την συνεδρίασιν των ιδρυτικών μελών της Γενικής Συνελεύσεως της 25ης Ιουλίου 1992, θέλει δε ισχύσει από της χρονολογίας της εγκρινούσης αυτό Δικαστικής αποφάσεως.

Ο Ι   Ι Δ Ρ Υ Τ Α Ι

1. Χριστοδούλου Σωτήριος του Θεοκλήτου
2. Ζαχαριάδης Χριστόφορος του Εμμανουήλ
3. Κουρουμίδης Παναγιώτης του Στυλιανού
4. Κεσίσογλου Ισαάκ του Ιορδάνη
5. Ιωσηφίδης Σάββας του Δημητρίου
6. Κόγκας Νικόλαος του Δημητρίου
7. Μπογιατζόγλου Γιώργος του Βασιλείου
8. Ζαχαριάδης Ρωμύλος του Σωτηρίου
9. Παπάζογλου Γιώργος του Ανδρέου
10. Πελτέκης Κώστας του Ιωάννου
11. Κοκκίνης Αθανάσιος του Μιχαήλ
12. Φελούρης Αθανάσιος του Μιχαήλ
13. Σαλπιστίδης Θεόδωρος του Βασιλείου
14. Κότελη Ασημούλα του Νικολάου
15. Νικολέτος Παναγιώτης του Νικολάου
16. Γκαναβάρας Νικόλαος του Σωτηρίου
17. Τσιραμπίδης Νικηφόρος του Νικολάου
18. Νικολάου Ιωάννης του Γεωργίου
19. Βραγοτέρης Αντώνιος του Ευαγγέλου
20. Νικάκη Μαργαρίτα του Ιωάννου
21. Βρούσγος Στυλιανός του Στεργίου
22. Γιάτσογλου Ανδροκλής του Χαραλάμπους
23. Χριστοφορίδης Αλέξης του Χριστόφορου


(Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την 3861/1993 απόφασή του την 2/6/1993.)
 


 

Σαν σήμερα..

1941 : Συνολικά 300 Ευέλπιδες της Ιης και ΙΙας τάξεως αναχωρούν αυτοβούλως από την Αθήνα για την Κρήτη δια μέσω της Πελοποννήσου, έχοντας μαζύ τους την Σημαία της σχολής.


1941 : Αρχίζει από την νύκτα 24/25 Απριλίου η δια θαλάσσης αποχώρηση του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος από την Ελλάδα - Πόρτο Ράφτη, Μέγαρα, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Μήλο - προς Κρήτη και Αίγυπτο. Συνολικά εκκενώθηκαν 50.000 περίπου άνδρες (συνολικές απώλειες 12.000) εκ των οποίων 27.000 περίπου μεταφέρθηκαν στην Κρήτη και οι υπόλοιποι στην Αίγυπτο.


Εμφάνιση όλων

Επισκέπτες


Eπισκέπτες από τις 1/9/2008: 23118